تخلیه خاک چاه

تخلیه و بازیافت فاضلاب های کارگاهی با سابقه کاری بالا

تخلیه چاه توسط مغنی مجرب و ماهر

تخلیه کامل و محک از ابعاد مختلف چاه

در صورت عدم پاسخگویی به صرفه برای کارفرما، خاک شما را خریداریم.