تیزاب کاری طلا و نقره

طلای تیزآبی

تیزاب همان اسید نیتریک (hno3)  می باشد.

 طلا در هیچ اسیدی حل نمی گردد و این درباره اسید نیتیریک نیز صدق می کند. 

ازین خاصیت طلا برای جداسازی ناخالصی آن استفاده می کنند، بدین ترتیب که طلا را در زمانی خاص در داخل تیزاب قرار می دهند. به مرور زمان بار منفی آن که ممکن است: مس، نقره و غیره باشد حل میگردد و طلا باقی می ماند.

عیار طلای به دست آمده بدین روش بین ۹۹۰ الی ۹۹۵ می باشد و طلای عیار ۹۹۹ را نمی توان بدست آورد.