خدمات ذوب

ذوب ظایعات طلاسازی

ذوب خاک معدن با مجوز سازمان صنایع و معادن

ذوب قطعات الکترونیکی و مخابراتی

قالکاری طلا و نقره